Visie

Vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen helpen en stimuleren wij de kinderen. We proberen het die kennis en vaardigheden bij te brengen die het nodig heeft om zich als persoon en als lid van de groep te ontwikkelen. Daarnaast hebben kinderen in onze visie behoefte aan duidelijkheid. Deze duidelijkheid is terug te vinden in de omgang van de leidsters met de kinderen en de wijze waarop zij de kinderen structuur bieden.

Sinds de Wet kinderopvang in januari 2005 van kracht is moet ieder kinderdagverblijf haar pedagogisch beleid volgens bepaalde eisen vastleggen. Door de verplichting ouders inzage te geven in het beleidsplan kunnen zij beter beoordelen of er sprake is van verantwoorde kinderopvang.

Het doel van ons beleidsplan is niet alleen het inzichtelijk maken van de kwaliteit. We willen ook een indruk geven van de visie en de ideeën op Kinderdagverblijf ‘Alle Kleuren’ over het werken met kinderen en het opvoeden in een andere dan de thuissituatie. Het plan geeft ouders duidelijkheid over wat zij van ons kunnen verwachten en waar wij voor staan.

Eén van de wettelijke eisen is dat het beleidsplan opgesteld moet zijn aan de hand van de vier opvoedingsdoelen van hoogleraar M. Riksen-Walraven. Deze opvoedingsdoelen zijn het bieden van:

  • een gevoel van emotionele veiligheid
  • de mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • de mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competentie
  • gelegenheid om zich waarden en normen eigen te maken

Er moet blijken dat de kinderopvang bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen in een veilige, gezonde omgeving. De inspectie kinderopvang controleert door middel van observaties en interviews of er gewerkt wordt zoals in het beleidsplan is beschreven.
Ons pedagogisch beleidsplan ligt op de vestiging ter inzage. Hierna geven we een indruk hoe wij werken aan bovengenoemde opvoedingsdoelen.